Проекти

Някои от по-важните изпълнени проекти на фондацията са: “Алтернативите на социалната политика в Централна и Източна Европа”,“Модерната социалдемокрация и Глобализацията”, “Балканите и Европа. Левицата пред нови предизвикателства”, “Местното самоуправление на Балканите”, “Жените в политиката”, “Жените могат”, “Равнопоставеност на половете в политиката”,“Етническото многообразие и обединяваща се Европа”, “Европейски ценности и гражданско общество”, “Социална стратификация и социални конфликти в съвременна България” и “Изследвания по история на социализма в България”.

Следдве и половина десетилетия преход и в България се чувства остра нужда от преосмисляне на изминатия път и от нов поглед към лявото, към социалната алтернатива като път към по-доброто общество. Нужен е съвременен отговор на предизвикателствата на глобализацията, на доминацията на неолибералния модел и на засилващия се популизъм. За България това е от жизнено значение поради необходимостта от рязко ускоряване на икономическото и социално развитие за достоен живот в справедливо и солидарно общество.

Фондация “Солидарно Общество” е изправена пред необходимостта да даде своя принос за разработването на такава визия за лявото в Европа и в България. Затова през 2014 г. Фондацията разработва три приоритетни проекта с участието на авторитетни изследователи и с подкрепата на Фондация “Фридрих Еберт”:

1. “Социалната алтернатива за Европа” – целта е да се представят новите виждания и подходи на Европейската социална демокрация днес като алтернатива за развитието и на ЕС и на България.

2.  “Устойчива данъчно-осигурителна система” – разглежда възможностите за реформа с цел справедливо данъчно облагане и устойчиво социално осигуряване;

3.  “Равнопоставеност на половете в политиката” – въз основа на сравнителен анализ на проблема за равнопоставеността в отделните Балкански страни да се очертае нова перспектива за пълноправно и пълноценно участие на жените в политическия и обществен живот.

© 2015 Фондация Солидарно Общество