Фондация “Солидарно общество” е учредена на 16 юни 1997 г. от водещи представители на българската левица, интелектуалци, изследователи от Българската академия на науките, университетски преподаватели и изтъкнати личности от сферата на културата.

Фондацията си поставя за цел да развива хуманистични, демократични и социални идеи, да утвърждава ценностите свобода, справедливост, солидарност с особен акцент върху солидарността.

Фондацията, е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в  обществена полза. Дейността на фондацията се финансира от дарения от физически и юридически лица, както и с помощта на множество партньорски организации.

От основаването си до 2013 г. председател на Фондация “Солидарно общество” е проф. дфн. Нора Ананиева, изтъкнат парламентарист и конституционалист, председател на парламентарната група на левицата (1990-1994 г.) и зам. председател на Народното събрание (1994-1997 г.), водеща фигура в Българската социалистическа партия и в женското социалистическо движение в България.

През 2013 г. за председател на фондацията е избран д-р Евгений Кандиларов, историк и изследовател на съвременните обществено-политически процеси,  университетски преподавател, ръководител на Центъра за политическо образование към социалистическата партия, участник в работата на Съвета на Международната конференция по работническа и социална история.

Органи на управление на Фондацията са Настоятелството, което е върховен колективен орган и Управителния съвет. В органите на Фондацията може да бъде избрано всяко лице, с принос за развитието на солидарността в обществото, което приема целите на Фондацията и отговаря на изискванията на нейния Устав.

© 2015 Фондация Солидарно Общество