Настоятелство

Настоятелството е върховен орган на Фондацията и се състои от не повече от 15 (петнадесет) физически лица, които се избират от Настоятелството за срок от 5 (пет) години без ограничение в броя на мандатите. Първият състав на Настоятелството се определя от Съвета на учредителите на Фондацията. 

Настоятелството се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно от председателя на Фондацията, а извънредно - по писмено искане на най-малко една четвърт от членовете му или по искане на Управителния съвет

Настоятелството взема решенията си с мнозинство на гласовете, като за изменение на устава, попълване на състава на органите на Фондацията и прекратяване дейността на фондацията, е необходимо мнозинство от 2/3 от членовете.

Настоятелството има следните правомощия:

  1. Изменя и допълва устава;
  2. Определя състава, избира и освобождава членовете на Настоятелството и Управителния съвет, както и Председателя; 
  3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията;
  4. Приема основните насоки и програма за дейността на Фондацията;
  5. Определя реда за извършване на дейността на Фондацията;
  6. Приема бюджета;
  7. Приема финансовия и годишния отчет за дейността на Фондацията;
  8. Отменя решения на други органи на Фондацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове.

 

© 2015 Фондация Солидарно Общество