Председател

Председателят на Фондацията е член на Управителния съвет и се избира измежду членовете на Настоятелството за срок от 3 години. 

Той представлява Фондацията, организира и ръководи нейната работата, свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет, Настоятелството и Обществения съвет, както и ги председателства, изготвя и поддържа списъка на членовете на Настоятелството и Обществения съвет.

Председателят осъществява и връзките на Фондацията с местните и чуждестранни органи и организации и представлява Фондацията при организиране на национални и международни изяви.

© 2015 Фондация Солидарно Общество