Управителен съвет

Фондацията се управлява и представлява от Управителен съвет. Управителният съвет се състои от не повече от 7 (седем) членове, включително и Председателя на фондацията. Членовете на Управителния съвет се избират от Настоятелството за срок от три години.

Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж месечно от Председателя, или по искане на най-малко една четвърт от членовете му. Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината му членове. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Управителният съвет има следните правомощия: 

  1. Организира изпълнението на Устава и решенията на Настоятелството;
  2. Ръководи дейността на Фондацията, определя нейната структура и приема вътрешни актове; 
  3. Разпорежда се с имуществото на Фондацията при спазване изискванията на Устава;
  4. Подготвя  и внася в Настоятелството предложения за промени в устава, проект за бюджет, финансов отчет и годишен отчет за дейността на Фондацията;
  5. Взема решение за откриване и закриване на клонове, и за участие в други организации;
  6. Приема реда за разпореждане с имуществото и взема решение за безвъзмездно разходване на имущество; 
  7. Избира и освобождава ликвидатор(и).
  8. Определя състава на Обществения съвет;
  9. Утвърждава направените под условие дарения и завещания, както и почетни стимули, като удостоява с тях физически и юридически лица;
  10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

 

Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Фондацията.

© 2015 Фондация Солидарно Общество