Представяне резултатите от проекта „Равнопоставеност на половете в политиката“.

По проекта бяха проведени два семинара с авторите. Резултатите от проекта са публикувани в изданието “Равнопоставеност на половете в политиката. Българският опит” под научната редакция на проф. дфн Нора Ананиева осъществен от редакционна колегия в състав доц. дсн Максим Мизов, доц. Лиляна Канева и д-р Таня Турлакова. Изданието беше представено на 31 януари 2014 г. с участието на депутати социалисти от Националното събрание и от Европейския парламент. Успешно реализирания проект “Равнопоставеност на половете в Политиката. Българският опит” беше разширен и през текущата 2014 г. прерасна в регионален изследователски проект на тема: “Проблемът за равнопоставеността на половете в страните от Югоизточна Европа”, в който от българска страна участват също Центъра за исторически и политологически изследвания и ОЖС на БСП. Целта на проекта е въз основа на сравнителен анализ на проблема за равнопоставеността в отделните Балкански страни да се очертае нова перспектива за пълноправно и пълноценно участие на жените в политическия и обществен живот.

Категории

© 2015 Фондация Солидарно Общество